Hadis Projesi  

[FrontPage Save Results Component]

  Proje Hakkında

  Projenin Durumu

e-mail listemize üye olun
E-Mail:

Ad:

Soyad:

Listeye Ekle
Listeden Sil
PROJE HAKKINDA


KONULU HADİS PROJESİ

Konulu Hadis Projesi, akademisyenler tarafından tasarlanıp, Diyanet İşleri Başkanlığına sunulmuş; Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu ve Vakıf Mütevelli Heyetince onaylanarak işlerlik kazanmıştır.

Hadis Projesi, hadislerde geçen konuları ayet-hadis bütünlüğü içersinde ele almayı; dolayısıyla Hz. Peygamber’in konuyla ilgili mesajının modern dönemin insanına anlayabilecekleri bir dil ile takdim etmeyi amaçlamaktadır.

Anlam bütünlüğünü sağlayabilmek için, konuyla alakalı tüm rivayetlerin bir araya getirilmesine özen gösterilmiş, ayet-hadis ve diğer metinlerin birbirleriyle olan ilişkisinin tespitine çalışılmaktadır.

Çalışmada, tarihsel süreç içerisinde rivayetler üzerine yapılan yorumlar dikkate alınmakta; yanlış anlamalar söz konusu ise tashih yoluna gidilmekte; ancak güncel değer taşımayan mesele ve yorumlara yer verilmemektedir.

Hadisler yorumlanırken, klasik hadis kaynaklarının yanında, İslam kültüründe ortaya çıkan şerhler, erken dönem tefsir, fıkıh, kelâm, siyer-meğâzî vb. literatürden yararlanılmaktadır.

İslam geleneğinin kendine özgü anlama ve yorumlama metodolojisinin esas alındığı çalışmada, rivayetlerin güncel düşünce ve bilimsel verilerle ilgileri kurulmakta; ancak bugünün algısıyla geçmişi tasavvur etmekten ya da aşırı yorumlardan sakınılmaktadır.

Bu yaklaşım, bağlamından koparıldığı için yanlış anlamalara sebep olan rivayetlerin beslediği kuşku ve kaygıları bir nebze olsun giderecektir.

Projenin Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Yavuz Ünal yapmaktadır.

Hadis Projesinde, 7 Bilim Kurulu Üyesi, 10 veri hazırlama ve kontrol görevlisi ve farklı İlahiyat Fakültelerinde Hadis alanında görev yapan 85 akademisyen yazar olarak görev yapmaktadır.

 

Projenin Seyri:

1.Etap: Hadislerin veri tabanına girilmesi. (10.03.2008 tarihi itibariyle 159457 hadis sisteme kaydedilmiştir.)

2.Etap: Okunarak bizzat hadislerden ilişkili olduğu konuların tespiti.

3.Etap: Konuların ana başlıklar altında gruplandırılması ve temel bölümler altına dağıtılması.

4.Etap: Konularla ilgili elektronik poşetin hazırlanması ve ilgili yazara tevdi edilerek yazım sürecinin başlatılması.

5.Etap: Metin değerlendirme süreci.

6. Etap: Metin danışmanları ve edebi redaktörler tarafından metnin gözden geçirilmesi.

Konulu Hadis Projesinin Aralık 2008 tarihinde  bitirilmesi planlanmaktadır.